TÖRTÉNELMI SZEMLE - kapcsolódó oldalak

TÖRTÉNELMI SZEMLE

Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Szerk. ... A teljes kézirat átírását és értelmezését doktori értekezésében İlhan Gök végezte el.

Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében. Szerk. ... A teljes kézirat átírását és értelmezését doktori értekezésében İlhan Gök végezte el.

Az 1917-es oroszországi forradalmak hatása a Galilei Körre. 433. Balázs Eszter • „szinte csodás krízis”. A februári orosz forradalom.

megváltoztatták az emberiség világnézetét. elismerjük, hogy a bolsevikok bizonyos mér- tékig csalódást okoztak, s hogy a forradalom sok kulturális és anyagi ...

numizmatikus előadása hangzott el, a kutatócsoport 2018ban megjelent Veretek, utak, katonák. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról című ...

azért, mert Péter molnár, midőn egy izben R ó m á b a zarándokolt, malmát ... lovas taliga.; fakó = ν a, s a 1 a 11 a η szekér ; m á, z á s = m á ζ s á s.

J. Nagy László. A magyar-arab kapcsolat és a rendszerváltás. Főcze János – Zahorán Csaba. Vita 1918-ról és Románia utóbbi száz évéről. 2020. 11. 25.

A kétszer is újraházasodó özvegy élettörténete a 18. századi csetneki protestáns és katolikus anyakönyvek tanúsága szerint nem volt egyedi.

egyik napról a másikra, március 21-én Magyarország tanácsköztársaság lett. ... tartja a szesztilalom liberalizációját, mint azt, hogy az ellenforradalmárok ...

nép állandó falurendszerének kialakulása, s a X I—XII. században a magyarok települései. . . általában mozdulatlan falvak voltak. Még élnek a nomadizálás.

Keresztvár/Kreuzburg/Teliu – Kis-Várhegy/Wallburg II, ... A lovag- rend első hullámban épült erődítményeit tehát nem határváraknak szánták. (A havasi.

Az ismeretlen Vak Bottyán. 1681 végén Nyárásd Pozsony megyei község lakói levelet írnak valamelyik közeli végvár kapitányának Bottyán János komáromi katona ...

kította igazgatását és szervezetét, melynek ekkor az uradalom és a falvak irá- ... létre, ezért ruházta rá hatalmának egy részét.

Ferghanába benyomuló kanszui ta-jue-csik és ilividéki vuszunok ... F, följegyzés részint egyes b o l g á r n é p t ö r z s e k , illetve népek,.

Pivány Jenő (1873—1946) a magyar—amerikai történelmi kapcsolatok ... a Magyar Csillag-ban a Hungarica-gyűjtés és a „külföldi magyar nemzetkép".

Kállai Gyula: A földreform és a parasztság szerepe a gazdasági újjáépítésben. 1945. június 12. Bp. ... Horváth Zoltán: A Szociáldemokrata Párt politikája.

Vilmos osztrák hercegek azon 1399. évi kérvényével, amellyel a bécsi Szent István-dóm ... Ernst (der Eiserne) II. von Habsburg (1377–1424); Friedrich V. von ...

Magyarországon. A finn társadalom a gazdasági szerkezet és a városiasodás szempontjából ké- sőbb modernizálódott, mint a skandináv és a magyar társadalmak.1.

2018. LX. évfoLyam szám. 3. Gulyás László Szabolcs ... tüntetően a régi Julián-naptár szerint ülték meg.9 A szerzők ugyanakkor hangsúlyozták,.

27 июл. 2018 г. ... Csulyak első felesége halála után – 1616 és 1639 között – sűrű ... 1. feleség Szikszai Judit, Szikszai György zombori lelkész lánya: 1609 – ...

szont Líbia, Algéria, Irak és a PFSZ.14 Jasszer Arafat, a PFSZ vezetője, bár már hosszabb ideje készült Magyarországra látogatni, lemondta 1987. szeptember ...

és komoly jelentőségű munkatervet készítenek elő, amelynek a ki ... pi-se (Kábul) és Tu-ho-lo (Tukhárisztán) vagyis Baktria népei.

lésére nem is az abszolutizmus, hanem a despotizmus kifejezést használta. Véleménye szerint a török despotikus rendszer, bár egyes elemei már korábban ...

NIEDERHAUSER EMIL. A kultúrtörténet kérdéséhez*. Ebben a rövid cikkben néhány megjegyzést szeretnénk tenni a kultúrtörté-.

nagyhatalmak politikája a háború döntő fordulatától 1944 őszéig ... arról meggyőzni, mily fontossággal bírna, ha fegyverszünet esetében Magyarorszá-.

Bajcsy-Zsilinszky Endre fogságban és az ellenállás élén (1944) ... Szov jetunióval és a szovjetorosz hadsereggel”, hogy együtt szabadítsák fel Magyarorszá-.

1918-ig az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásáig a mai Magyarország területén élő szlová- kok azonos államkeretben éltek anyanemzetükkel, ...

A magyar tisztikar társadalmi helyzete, összetétele és presztízse a kiegyezés előtt és után (1850—1883). A cím ne vezesse félre az olvasót; a tanulmány, ...

egymástól a Duna partján két fontos középkori főváros: Buda és Bécs.1 Míg azon- ... Ott vagy akár már Pesten a kassaiak vették át a bort, tovább-.

A kapitalizmus kialakulása és uralkodó formációvá válása sokoldalú tör- ténelmi folyamat, amelynek gazdasági, társadalmi és politikai-tudati feltételei.

határától lllyricumon át a Száva torkolatáig, egy Mitrovicban talált ... politikai állásfoglalását is a következő megfogalmazásban: "A no ny m us n em az ...

Lényegében ugyanennek a felfogásnak ad kifejezést már Ipolyi Arnoldé Magyar Szent Korona és a koronázási jelvények története és műleírása c. munkájában ...

szám. 3. Gulyás László Szabolcs. Lex és consuetudo: a magyarországi jobbágyköltözés középkori szabályrendszere. Az 1917-es orosz forradalmak és Magyarország.

László külpolitikai helyzetét 1079-ben gyengítette a Lengyelországban bekövetkezett belső változás. II. Boleszló ellen, aki 1076-ban VII. Gergely pápától.

is tette. A gyors döntés Németországnak is életbevágó érdeke és biztos vagyok benne, hogy ennek érdekében már eddig is mindent megtett és meg is fog tenni.

rozni, maga az elit is hierarchikus alakulat. A hierarchikus jelleget a jelentős feudális maradványok magyarázzák, a címek és rangok nemcsak politikai,.

üdvös folyamatot a Magyar Népköztársaság és Tanácsköztársaság — az eddigi ... tusa sem vezetőjét, a jobboldali szociáldemokrata Kalmárt, sem a hozzá be-.

Csapody Tamás • A cservenkai túlélő. A bori munkaszolgálat. 499. Rajcsányi Péter • A Magyar Televízió Intéző Bizottsága 1956–1957. – elhallgatott tények.

Ekkor következett be. Hitler uralomrajutása. Meg kell itt vallanom : ez idő előtt a német kérdés nem okozott gondot a vezetésem alatt álló minisztériumnak.

A csinai évkö nyvek hun-adatai. ... ka p c s o la t o k l é t e z é s é r e enged k ö v e t k e z t e t n i ... sakk ve samrnür pustlnlaryny $o- jarlár".

1 R. Schaur : Streiflichter auf die Entwicklungsgeschichte der Hochöfen in Steier- ... Mai acéljainkba a kén a kohósításhoz használt koksz-.

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.