nyelv ö r. - REAL-J - kapcsolódó oldalak

nyelv ö r. - REAL-J

czikkében, mely a Nyelvőr I. k. i. füzetében jelent meg. Az idény ... nyok (höhere wissenschaften), magyarosan: felsőbb tudo-.

amelynek jótéteménye a sors kedvezésével szétárad Oroszországban, és egy ... története Gorkij Anyájától Solohov Emberi sorsáig, Szolzsenyicin Ivánjáig.

Mi is büszkék vagyunk arra a visszhangra, amelyet Bacsányi és társai adtak a »francia forradalom hívó szavára«, (Révai) fontosnak tartjuk. 3 1. Osztály ...

czikkében, mely a Nyelvőr I. k. i. füzetében jelent meg. Az idény ... nyok (höhere wissenschaften), magyarosan: felsőbb tudo-.

A nyelvjárások elsődleges hordozóinak, a földműves és kézműves nyelv- ... Zűrzavar a jiddis – ivrit – héber szavak jelentései körül. Magyar Nyelv74: 213–215 ...

iróniának, amit az általunk megkérdezett magyar beszélők annak tartanak. Az em ... 3 Vö. ROBERTS és KREUZ (1994) eredményeivel, akiknek az alanyai (amerikai ...

14 мар. 2019 г. ... helyezni az Ungarische Jahrbücher nyelvészeit, nem kecsegtet siker. ... ségtelen, hogy a modern esetében több a pozitív szinonima, ...

1 янв. 2015 г. ... mét ráirányítja a körülöttünk lévő világ egyes dolgaira, ... ván nem beszámítható a gyerektartás (G.); a talajvédelem ismét lekerült a na.

31 янв. 2019 г. ... sősorban angol-amerikai lexikai elemeket (lájkol, szelfi, triázs). ... laza stílusú szavak például az alap, állat, gáz, király, sirály, ...

1953-ban jelent meg The Ethics of Rhetoric címen nyolc esszéből álló kötete. Az első esszében, a Phaidrosz és a retorika természeté.

A nyelvtörténeti korszakok tehát nyelvtudományi érvek- ... medencében is a magyarság több másnyelvű néppel volt és van ma is közvetlen ... szeti kutatá-.

kozó újságnak kell példát mutatnia és bizonyítania azt, hogy ma- ... a példákat, böngésztem a jelenleg is érvényes helyesírási sza-.

más a szükségtelen idegen szavak használata, olyan feszes és mes- ... (u. o. 1883, 374) . . . pár békó. avagy kézre való cece (TAKÁTS, Raj- zok a tör. vil.

Ismeretes dolog, hogy a latin nyelv a római birodalom ketté- osztása után is (Kr. u. ... még az V. és VI. századból is vannak használatára bizonyítékok.

egy nem finn-ugor nyelvész nézetéhez csatlakozom, nagyon nagy ... DR. MIHÁLYFI ÁKOS : Az Igehirdetés ez. közelebbről megjelent művét.

L. a Mulattató című szépliteraturai gyűjtemény da rabjait, ... járásaink egy részében az e azonban a nyilt e-vel esett egybe,.

ellenzék szerepe jutna nekem, Mert hiszen a tat, let, épen úgy meg- változtatja az ... szólhatunk tüzetesen , még e helyen ki kell szolgáltatnom az igazsá-.

fogalomra (magyar), vagy ha több van, akkor azok a nyelv- ... arra, hogy a hisz igének higgy, higgyen stb. alakjait is meg- magyarázzuk.

ugyan alkalmas volnék az angol nyelv nagyarányú meggazdagítására, ... bizonyítanunk, hogy az ly helyett szabályos az l, s hogy o helyén.

csoport ~ja 445 — 52 prostá vármedá (szlovák) 415 purpura (latin) 80 purpurinus. (latin) 81 rá- igekötő 69-73 regionális irodalmi nyelvek 334 — 6.

Rákos : > Kos) hasonló becéző-tréfálkozó rövidítését szórványosan szintén ... kis ruhackaba takara az kóuet es tőn ellene eg pénzt"; a be-takar címszó anya-.

Bárt f a (I, 172—3): A névre adott magyarázatot erősítheti, hogy ... számottevő eredményeket a magyar n é v f ö l d r a j z ? BÁRCZI GÉZA az első nevtudo-.

álltak össze, s e típusokon belül nyelvünkben is úgy kerülnek szembe egymás- ... meg-buk- ta- tik a föl-det, ak-kor megim még ety szán-tást ad-nak ne-ki .

apacs 219 — 20 ... közölte „Az apacs" című elbeszélését, amelyre néhány héttel utóbb Arányi Miksa úr, ... köznyelvi ipi(cs)-apacs formában.

kinek kislánya született. Épen azon törte a fejét, mi legyen a ... mancsét 1704., masamód 1808., mopsz 1761., paraplé, parazol. 1787., parfümiroz.

ki irtogatván ma mint szanto, es Kaszalo helyeket birja [Szék SzD; Wass 4]. 1821: ... lehetet huznyi [ti. a meleg csizma az őrségben álló katonák szá-.

20 Gróf Mailáth Gusztáv Károly, Gyula-Fehérvár (1908) . . . 200 r ... Sceku; — székfa = 1193 ad arborum cequfa (lásd OklSz. 900. 1.

Ma a kehes meg a csaknem szinonimá- ... mind ă kett orra lyukába, egy egy tyúk tojás hajjal, à tyúk tojás hajatis bele kel az orrába ... Mérges étel, ital.

ragyás (ri-) rámpás részeg. [áporodott-részeg butarészeg disznórószeg dögrészeg ... nagy nádasba vette (u. o.); — Magát egy sivatag pusztaságban lelte.

lyeknek egy része — miután az elmúlt években napvilágot látott — ma nél- ... vek vcccv helyzetben. A dallam nélkül elmondott más megunt babája sorból.

séculaire pour faire la place nette à une civilisation nouvelle établie sur ... jeli felel meg, amint ezt Sopron város tanácsának 1496-ban.

c. műve, amely a magyar nép és a magyar nyelv legközelebbi ... net és nyelvhasonlítás problémáinak egész komplexumával ... Szerző a -ta, -ota, -áta ^^.

s a finnek között is csak nagy kortársa: Castrén. Jelentősége: ... jelöl. A Hívei hűek 3: hívei hüeJc hangcsoportkép (II. t. 88. f.).

kuti. A gold köcci alak egy gold c ^ cc váltakozás eredménye, ... Bulcsú és Botond lombardiai hadjáratáról, mely csaknem szó-.

újvári Ferencz-rendi kolostor könyvtárában Fejérpataky László törté- ... csonyi János, Kardos Albert, Károlyi Árpád, Kéki Lajos, Kiss Ernő, Katona Lajos,.

XaÍQovai őé pá?dov xah; ánó prj^ód-ev /uáxait;, xai évédgaig, ... ből, a p á p a s z e m feltalálója [inventore degli o c c h i a l i]. Isten bocsássa,.

emlékeivel fejezi ki számunkra lelkének a közönségesnél gazda- gabb érzésvilágát. ... nagyműveltségű és erős nemzeti érzésű Széchenyi Pál kalocsai érsek-.

j-vel való alakok [várja, várjuk, kérjük, várjátok, várják) ... vel azonos; tehát ezekben semmi nyoma sincs másik névmási elemnek. ... Fenum — Zena.

Hová merült el szép szemed világa ? ... hogy amikor Szent István ilyen burg-okat országszerte szerve- ... Meg-annyi geleszta port (semen.

6 мая 2021 г. ... hát a nyelv pragmatikai nézőpontja, a felülről (szövegszintről) ... ta tizenöt imádsága közül — egyfajta elkülönítéssel — az elsőben: „O, ...

12 мая 2021 г. ... A. BARBEAU és E. RODHE szótára (Dictionnaire phonétique de la langue ... ingva dől (1910/1911 Babits: Herceg, hátha megjön a tél is!

By using our site you agree to our use of cookies to deliver a better site experience.